Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
คัดมาให้คิด
เรื่องราวอันเต็มไปด้วยอนุสติเตือนใจและข้อคิดอันเป็นคติธรรมทั้งที่ถูกระบุไว้ในซุนนะห์ และชีวประวัติของเหล่าบรรพาชนรุ่นสะลัฟซอลิฮ์ (บรรดาชนผู้ทรงคุณธรรมรุ่นแรกของอิสลาม) ตลอดจนภูมิปัญญาที่เปี่ยมด้วยข้อคิด ปฏิภาณและข้อมูลสาระของเหล่านักวิชาการรุ่นถัดมา
ไฟล์เสียงสอนกิตาบต่างๆ ทั้งอาหรับ-มลายู
ประวัติศาสตร์ อัล-อันดะลุส
อัลอันดะลุส ดินแดนอิสลามในอดีตซึ่งชาวมุสลิมได้พิชิตในปีฮ.ศ.91/คศ.710 และดำรงอยู่ต่อมาจนถึงปีฮ.ศ.897/คศ.1492 รวมระยะเวลา 782 ปี และสูญเสียแก่อาณาจักรคริสเตียนในสเปนจวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 515 ปี นับเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อิสลามอย่างแท้จริงที่รวมเอาเรื่องราวการพิชิตของชาวมุสลิมในยุคแรก การต่อสู้และทุ่มเทเพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่อาณาจักรอิสลามในซีกตะวันตกของโลกอิสลาม
จักรวรรดิอุษมานียะห์ เมื่ออาทิตย์อัสดง
"อัลอุษมานียูน" หมายถึงพงศ์พันธุ์ของอุษมาน ข่านที่ 1 ผู้เป็นปฐมซุลตอนแห่งจักรวรรดิ อุษมานียะห์ (ออตโตมาน เติร์ก) จักรวรรดิอุษมานียะห์อันเกรียงไกรได้ก่อเกิดขึ้นในคาบสมุทรอนาโตเลียของ ตุรกีบนความล่มสลายของอาณาจักรซัลญูกียะห์ (เซลจูก เติร์ก) ในปีค.ศ. 1281 แล้วเริ่มเติบโตขึ้นเป็นลำดับจนกลายเป็นมหาอำนาจของโลกตลอดช่วงระยะเวลามากกว่า 6 ศตวรรษ
นักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอิสลาม
อารยธรรมอิสลาม ถือเป็นอารยธรรมสากลที่ได้รับการสืบสาน ต่อยอด ประดิษฐ์คิดค้น วิเคราะห์ และแก้ไขโดยบรรดานักปราชญ์ผู้ทรงภูมิในศาสตร์แขนงต่างๆ ซึ่งมิใช่มีแต่เพียงชาวมุสลิมเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงศาสนิกชนอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอารยธรรมจนกระทั่งบรรลุสู่ความเจริญสุดขีดและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โลก คุณูปการของอารยธรรมอิสลามและเหล่านักปราชญ์ในสายธารอารยธรรมอันทรงพลังนี้ได้วิวัฒน์โลกใบนี้สู่ความเจริญและก้าวกระโดดอย่างไม่เคยมีมาก่อน
บอกเล่าเก้าสิบ
อัล-กุรอานกับคริสตชน
ศานติจงมีแด่ผู้ถือตามมรรคาแห่งพระเป็นเจ้า
ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย
อิสลามผู้พิชิต
พระผู้เป็นเจ้า (ซ.บ.) ได้ทรงปลุกความรักและหวงแหนที่มีต่ออิสลามให้คุกรุ่นอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของอิสลามิกชนและเหล่าบุรุษแห่งบรรพชนรุ่นแรก ๆ โดยสืบสานการเรียกร้องซึ่งก็ได้ตามที่ปรารถนาเอาไว้อย่างไม่หยุดยั้ง
มูลเหตุแห่งการประทานอายะฮฺอัล-กุรอาน
(อัซบาบุน-นุซูล)
ฮิกายัต (เรื่องเล่า) มลายูบางกอก
เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลในจังหวัดใกล้เคียง มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ชุมชนและความมีตัวตนและรากเหง้าที่มาของประชาคมมุสลิม ซึ่งบางแห่งมีความเก่าแก่ ย้อนกลับไปถึงช่วงก่อนกรุงรัตนโกสินทร์โน่นเลยทีเดียว
ประะมวลเหตุรายเดือนในประวัติศาสตร์อิสลาม
เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลาม แยกหมวดตามเดือนอิสลาม
กฎไวยากรณ์ภาษามลายูเบื้องต้น
ภาษามลายูหรือภาษายาวี เป็นภาษาของชาติพันธุ์มลายูซึ่งมีประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายร้อยล้านคน มีนิวาสถานอยู่ในแหลมมลายู, หมู่เกาะของอินโดนีเซีย และหมู่เกาะทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ภาษามลายูหรือยาวีมีพัฒนาการมาจากภาษาถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มาเลย์ - ชวาเป็นหลัก และผสมผสานกับภาษาต่างถิ่นของชนชาติที่นำเอาอารยธรรมของตนเข้ามาเผยแผ่ยัง ภูมิภาคนี้นับแต่โบราณกาล ซึ่งมีทั้งชาวอินเดียใต้ เช่น พวกทมิฬ, ชาวเปอร์เซีย และชาวอาหรับ
กฎหมายอิสลามเบื้องต้น
หลักนิติธรรมอิสลาม (อัชชะรีอะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ) หมายถึง สิ่งซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ (سبحا نه وتعالي) ได้ทรงบัญญัติสิ่งนั้นเอาไว้แก่มวลบ่าวของพระองค์จากบรรดาหลักการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นบรรดาหลักการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการยึดมั่น (อัลอะกีดะฮฺ) หรือหลักจริยธรรม (อัลอัคลาก) หรือการจัดระเบียบสิ่งที่ออกมาจากมนุษย์ทั้งวจีกรรม, กายกรรมและการทำธุรกรรมทั้งหลาย (ดร.ซูฟีย์ หะซัน อบูฏอลิบ)
สัจจพยากรณ์ที่ได้รับการคัดสรร
(ดะลาอิลุ้ลนุบูวะฮฺ อัลมุคตาเราะฮฺ) ส่วนหนึ่งจากบรรดาหลักฐานที่ชี้ชัดถึงความเป็นศาสดาประกาศกและการเป็นศาสนทูตแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านศาสนฑูต นั้นคือการแจ้งข่าวพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่านต่อเหตุการณ์ในกาลข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นตามนั้นหลังจากท่านได้สิ้นชีพหรือยังคงมีชีวิตอยู่ก็ตาม
ชื่อบ้านนามเมือง
ข้อมูลโดยสรุปที่เกี่ยวกับชื่อเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามและโลกมุสลิม ทั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการค้นคว้ารายละเอียดที่มากขึ้นจากตำราเฉพาะทางต่อไป วัลลอฮุวะลียุตเตาฟีก
“ออแฤ นนายู บาเกาะ” คนมลายูบางกอก
“เมืองบางกอก” นับแต่ครั้งอดีตมีประชาคมมลายูอาศัยอยู่มาก่อนแล้ว สามารถนับย้อนขึ้นไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องจากเมืองบางกอกเป็นเมืองหน้าด่านที่กองเรือสินค้าซึ่งจะล่องขึ้นไปกรุงศรีอยุธยาจะต้องแวะจอดเพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานฝ่ายกรมท่ารับรู้ถึงการเข้าออกปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ชาวมุสลิมกับการค้นพบทวีปอเมริกาทั้งสอง
แปลมาจากต้นฉบับภาษาอาหรับที่ชื่อ “อัลมุสลิมูน วักติชาฟุ้ลอัมรีกะตัยน์” (ชาวมุสลิมกับการค้นพบทวีปอเมริกาทั้งสอง) เขียนโดย คอลิด อัซบฺ มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูมิศาสตร์อิสลามและความพยายามของนักปราชญ์ชาวมุสลิมในการบันทึกเรื่องราวในอดีตเก่าก่อน โดยเฉพาะการสำรวจท้องทะเลแห่งมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งผู้คนในสมัยโบราณเรียกขานมันว่า ทะเลแห่งความมืดมน
กรมอาสาจาม อาณาจักรจัมปา (CHAMPA) และชนชาติจาม
จัมปา (CHAMPA) คืออาณาจักรของพวกจามซึ่งเคยตั้งอยู่บนฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามปัจจุบัน จากจารึกจามสมัยโบราณทำให้ทราบได้ว่าชนชาติจามเป็นเผ่ามลายู ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ออสโตรนีเซียเช่นเดียวกับชาวชะวาในอินโดนีเซีย
นักวิชาการนามอุโฆษ

ความสำคัญของการศึกษา

ปรับขนาดตัวอักษร :

 

 

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 15 : นามชื่อของวันกิยามะฮฺ ]

บทเรียนภาษาอาหรับ Last up 22/10/14

บรรยาย อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ Last up 1/10/14

งานเขียนตำราวิชาการ

 ريغكاسن باڬى سمفولن إيمان อะกีดะฮฺ (ภาษามลายู)

 علوم القرآن ความรู้เกี่ยวกับอัล-กุรอาน 

 نزهة المجلسيات ประวัติซอฮาบียาต (ซอฮาบียะฮฺหญิง) 

 مطالعة المجلس วิชามุฏอละอะฮฺ ภาษาอาหรับ 

 دليل الكشافة للفرقة الكشفية المجلسية วิชาลูกเสือ 

 الدرر المجلسية รวมบทซิลรุ้ลลอฮฺ

تلخيص المجلس آل البيت  ประวัติอะหฺลุ้ลบัยตฺ